Morlais

Sefydlwyd Ynni Môr Morlais gan Menter Môn yn dilyn ei phenodiad fel y Rheolwr ar gyfer Parth Arddangos Gorllewin Ynys Môn gan Ystâd y Goron.

Beth yw ynni môr?

Mae Menter Môn yn fenter gymdeithasol yn darparu prosiectau ledled Gogledd Cymru mewn amryw o sectorau. Yr ysgogiad ar gyfer ymgeisio i fod yn Rheolwr Trydydd Parti oedd sefydlu Ynys Môn fel canolbwynt ynni môr ac i ychwanegu cymaint o werth â phosib at yr economi leol.

Am ragor o wybodaeth ar Menter Môn ewch i www.mentermon.com

Ynni Môr Ngogledd Cymru

Mae Parth Arddangos Gorllewin Ynys Môn yn un o nifer yn y Deyrnas Unedig ar gytundeb les gan Ystâd y Goron fel ymgais i annog a sbarduno datblygiad mewn technoleg. Adnabuwyd pob un o’r parthau yn sgil eu gallu posib i gynnig ynni tonnau a llanw a’u mynediad at y seilwaith angenrheidiol, sy’n cynnwys porthladdoedd a’r grid cenedlaethol. Yn fwy na dim, dewiswyd Ynys Môn am ei hadnodd llanw.

Fel Rheolwr Trydydd Parti byddwn yn rheoli ac yn isosod mannau o fewn y parthau ar gyfer profi ac arddangos ynghyd â rhai o’r prosiectau masnachol graddfa aráe cyntaf. Byddwn hefyd yn ceisio ychwanegu gwerth at y parth drwy gynnal gweithgareddau a ganiateir a sicrhau cysylltiad â’r grid er mwyn cefnogi prosiectau is denant ymhellach. Ble bynnag y gallwn byddwn hefyd yn ceisio datblygu a defnyddio cadwyni cyflenwi lleol.

Ynghylch Parth Treialu Gorllewin Ynys Môn

Mae Parth Arddangos Gorllewin Ynys Môn yn ardal a adnabuwyd gan Ystâd y Goron fel lle sy’n addas ar gyfer gosod peirianwaith ynni môr yn y tymor byr a chanolig. Mae adnodd o lif cerrynt da yn perthyn i’r Parth ynghyd â system o donnau cymharol isel. Mae’r ardal a ddynodwyd ar gyfer y Parth wedi ei nodi ar y diagram isod.

Mae’r Parth yn ardal o 37km2 gyda’r rhan helaeth ohono wedi ei leoli o amgylch pentir Ynys Cybi. Y nodwedd ddaearyddol hon sydd y creu cynnydd yn llif y môr yn yr ardal hon. Bydd y llif yn amrywio ar draws y safle gyda lefelau uwch i’w disgwyl yn agos at drwyn Gogledd Orllewinol Ynys Cybi.

Budd Lleol

Ychwanegu gwerth i'r economi leol

Prif ysgogiad Menter Môn i weithredu fel Rheolwr Trydydd Parti ar gyfer Parth Arddangos Gorllewin Ynys Môn yw sicrhau’r budd uchaf posib i economi Ynys Môn. Bydd y prosiect yn cynnwys datblygu’r parth i fedru ymgorffori datblygwyr technoleg forol yn ogystal â chynnal eu hanghenion unwaith y byddant wedi eu lleoli ar Ynys Môn. Bydd y ddwy elfen angen ystod eang o wasanaethau a sgiliau a geir yn lleol os bydd hi’n bosib ac yn ymarferol gwneud hynny. Rhoddir enghreifftiau o’r rhain isod ond dylid nodi nad yw’r rhestr hon yn un gyflawn.

 • Caniatáu a Chytuno
 • Llogi Cychod
 • Monitro Amgylcheddol a Geo-dechnegol
 • Ymgynghoriaeth Gweithrediadau Môr
 • Saernïo a Gwaith Gosod Terfynol
 • Gorsaf Pod Danforol
 • Gosod Ceblau
 • Gosod Systemau Telegyfathrebu i'r Orsaf ar y Lan
 • Gweithredu a Chynnal
 • Cyfleusterau Porthladd
 • Swyddfeydd
 • Llety
 • Hyfforddiant

Mae Menter Môn wedi darparu gwasanaethau cymorth i fusnesau ers bron i 20 mlynedd ac felly’n gymwys iawn i adnabod a datblygu cadwyni cyflenwi. Bydd hefyd yn cyfrannu at y nod ehangach o ddatblygu’r Ynys fel canolbwynt o ynni adnewyddadwy sy’n cynnig cyfleoedd i greu gweithlu medrus iawn, sef pobl a fyddai’n gadael yr ynys fel arall. Byddwn yn ceisio gweithio’n agos iawn ag Ynys Ynni a Chyngor Sir Ynys Môn i gyflawni hyn.

Ymgysylltu â'r Gymuned...

Cryfder Menter Môn yw ei chysylltiad hir â’r ynys a’r rhanddeiliaid lleol yma. I Morlais fedru llwyddo mae’n bwysig bod y cynllun yn ymgysylltu â’r rhanddeiliaid ar bob cam o’r daith. Er na fyddwn yn cynnig rhestr gyflawn o’r holl randdeiliaid ar hyn o bryd, byddant yn cynnwys rhai o’r diwydiant pysgota, y sector hamddena môr, perchnogion tir ar yr arfordir a’r sector busnes.

Yn ogystal â’r broses gyffredinol o ymgysylltu bydd hefyd yn ofynnol i gwblhau Asesiad o’r Effaith ar yr Amgylchedd cyn i unrhyw waith gychwyn yn y parth. Bydd hyn yn ceisio adnabod, asesu a lliniaru effeithiau posib y datblygiad ar yr amgylchedd môr ac arfordirol.
Am fwy o wybodaeth


info@morlaisenergy.com

+44 (0) 1248 725 713