Morlais

Sefydlwyd Ynni Môr Morlais gan Menter Môn yn dilyn ei phenodiad fel y Rheolwr ar gyfer Parth Arddangos Gorllewin Ynys Môn gan Ystâd y Goron.

Beth yw ynni môr?

Mae Menter Môn yn fenter gymdeithasol sy’n gweithredu ar draws gogledd Cymru i gyflawni amrywiol brosiectau adfywio, amgylcheddol a diwylliannol er budd cymunedau lleol. Trwy weithio mewn partneriaeth gyda llywodraeth, y trydydd sector, busnes ac unigolion, mae Menter Môn yn denu arian o wahanol ffynonellau er mwyn ychwanegu gwerth a chyfrannu at greu dyfodol cynaliadwy.

Am ragor o wybodaeth ar Menter Môn ewch i www.mentermon.com

Ynni Môr Ngogledd Cymru

Mae Parth Arddangos Gorllewin Ynys Môn yn un o nifer yn y Deyrnas Unedig ar gytundeb les gan Ystâd y Goron fel ymgais i annog a sbarduno datblygiad mewn technoleg. Adnabuwyd pob un o’r parthau yn sgil eu gallu posib i gynnig ynni tonnau a llanw a’u mynediad at y seilwaith angenrheidiol, sy’n cynnwys porthladdoedd a’r grid cenedlaethol. Yn fwy na dim, dewiswyd Ynys Môn am ei hadnodd llanw.

Prosiect Menter Môn yw Morlais gyda’r prif nôd o sicrhau budd i’r gymuned, yr economi a’r amgylchedd yn lleol drwy gynhyrchu trydan carbon isel adnewyddadwy gan ddefnyddio ynni llif llanw. Mae’r prosiect yn rheoli Parth Arddangos Gorllewin Môn sef 35 km2 o wely’r môr ger Ynys Cybi yn dilyn penodiad fel y rheolwr gan Ystad y Goron.

Fel Rheolwr Trydydd Parti byddwn yn rheoli ac yn isosod mannau o fewn y parth i datblygwyr tyrbinau byd-eang a byddwn yn gweithio gyda nhw a phartneriaid eraill i ddatblygu’r parth ac hfeyd i ddefnyddio a datblygu’r gadwen gyflenwi leol. Mae rhan cyntaf y project yn gweithio tuag at sicrhau bod caniatâd cynllunio a mynediad grid meen lle. Byd ail ran y proesiect yn gosod yr isadeiledd angenrhenrheidiol i’r datglygwyr osod eu technoloeg i’w brofi ar lefel fasnachol.

Mae gan Morlais y potensial i sefydlu Ynys Môn fel canolfan falenllaw ar gyfer cynhyrchu ynni morol.

Ynghylch Parth Arddangos Gorllewin Ynys Môn

Mae Parth Arddangos Gorllewin Ynys Môn yn ardal a adnabuwyd gan Ystâd y Goron fel lle sy’n addas ar gyfer gosod peirianwaith ynni môr yn y tymor byr a chanolig. Mae adnodd o lif cerrynt da yn perthyn i’r Parth ynghyd â system o donnau cymharol isel. Mae’r ardal a ddynodwyd ar gyfer y Parth wedi ei nodi ar y diagram isod.

Mae’r Parth yn ardal o 35km² gyda’r rhan helaeth ohono wedi ei leoli o amgylch pentir Ynys Cybi. Y nodwedd ddaearyddol hon sydd y creu cynnydd yn llif y môr yn yr ardal hon. Bydd y llif yn amrywio ar draws y safle gyda lefelau uwch i’w disgwyl yn agos at drwyn Gogledd Orllewinol Ynys Cybi.

Budd Lleol

Ychwanegu gwerth i'r economi leol

Prif ysgogiad Menter Môn i weithredu fel Rheolwr Trydydd Parti ar gyfer Parth Arddangos Gorllewin Ynys Môn yw sicrhau’r budd uchaf posib i economi Ynys Môn. Bydd y prosiect yn cynnwys datblygu’r parth i fedru ymgorffori datblygwyr technoleg forol yn ogystal â chynnal eu hanghenion unwaith y byddant wedi eu lleoli ar Ynys Môn. Bydd y ddwy elfen angen ystod eang o wasanaethau a sgiliau a geir yn lleol os bydd hi’n bosib ac yn ymarferol gwneud hynny. Rhoddir enghreifftiau o’r rhain isod ond dylid nodi nad yw’r rhestr hon yn un gyflawn.

 • Caniatáu a Chytuno
 • Llogi Cychod
 • Monitro Amgylcheddol a Geo-dechnegol
 • Ymgynghoriaeth Gweithrediadau Môr
 • Saernïo a Gwaith Gosod Terfynol
 • Gorsaf Pod Danforol
 • Gosod Ceblau
 • Gosod Systemau Telegyfathrebu i'r Orsaf ar y Lan
 • Gweithredu a Chynnal
 • Cyfleusterau Porthladd
 • Swyddfeydd
 • Llety
 • Hyfforddiant

Mae Menter Môn wedi darparu gwasanaethau cymorth i fusnesau ers bron i 20 mlynedd ac felly’n gymwys iawn i adnabod a datblygu cadwyni cyflenwi. Bydd hefyd yn cyfrannu at y nod ehangach o ddatblygu’r Ynys fel canolbwynt o ynni adnewyddadwy sy’n cynnig cyfleoedd i greu gweithlu medrus iawn, sef pobl a fyddai’n gadael yr ynys fel arall. Byddwn yn ceisio gweithio’n agos iawn ag Ynys Ynni a Chyngor Sir Ynys Môn i gyflawni hyn.

Ymgysylltu â'r Gymuned...

Cryfder Menter Môn yw ei chysylltiad hir â’r ynys a’r rhanddeiliaid lleol yma. I Morlais fedru llwyddo mae’n bwysig bod y cynllun yn ymgysylltu â’r rhanddeiliaid ar bob cam o’r daith. Er na fyddwn yn cynnig rhestr gyflawn o’r holl randdeiliaid ar hyn o bryd, byddant yn cynnwys rhai o’r diwydiant pysgota, y sector hamddena môr, perchnogion tir ar yr arfordir a’r sector busnes.

Yn ogystal â’r broses gyffredinol o ymgysylltu bydd hefyd yn ofynnol i gwblhau Asesiad o’r Effaith ar yr Amgylchedd cyn i unrhyw waith gychwyn yn y parth. Bydd hyn yn ceisio adnabod, asesu a lliniaru effeithiau posib y datblygiad ar yr amgylchedd môr ac arfordirol.

Am fwy o wybodaeth


info@morlaisenergy.com

+44 (0) 1248 725 713