Gwneud cais am ganiatâd

Bydd Menter Môn yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru o dan y Ddeddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd am ganiatâd i ddatblygu’r parth arddangos a’i roi ar waith. Bydd Menter Môn hefyd yn gwneud cais i Dîm Trwyddedu Morol Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Bydd y ddau gais yn cael eu gwneud ar yr un pryd.

Asesiad Effaith Amgylcheddol

Mae Asesiad Effaith Amgylcheddol yn cael ei baratoi gyda mewnbwn gan ymgynghorai statudol. Mae sgôp yr asesiad wedi ei gytuno gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae arbenigwyr annibynnol wedi cael eu comisiynu i gynnal astudiaethau manwl er mwyn deall effeithiau posib y prosiect ar yr amgylchedd – o’r gwaith adeiladu i’r gwaith digomisiynu. Bydd yr astudiaethau’n edrych ar:

  • Waddod morol a safon y dwr.
  • Treftadaeth naturiol, ecoleg gwaelod y môr, mamaliaid y môr, pysgod a physgod cregyn, adareg, ecoleg daearol ac arfordirol.
  • Morlun a thirlun.
  • Llongau a mordwyaeth.
  • Archaeoleg a threftadaeth ddiwylliannol.
  • Twristiaeth a gweithgareddau hamdden.

Mae ymgynghori’n rhan bwysig o’r astudiaethau – gydag ymgynghori statudol ar faterion technegol allweddol yn ogystal ag ymgynghori gyda’r gymuned ac eraill sydd â diddordeb yn y prosiect.

Byddwn yn ymgynghori’n gynnar er mwyn ceisio gwneud yn siwˆ r bod pryderon yn cael eu codi a’u datrys mewn da bryd cyn i’r ceisiadau gael eu cyflwyno.

Bydd datganiad amgylcheddol yn cael ei gyflwyno gyda’r ceisiadau. Bydd y datganiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am yr effeithiau amgylcheddol disgwyliedig a pha fesurau fydd mewn lle i sicrhau bod yr effaith yn cael ei leihau neu ei osgoi yn gyfan gwbl.

Cam 1 – Cais am ganiatâd

Bydd y cam yma yn ceisio sicrhau bod caniatâd yn cael ei roi i ddatblygu prosiect Morlais

Cam 2 – Rhoi’r prosiect ar waith

Rydym yn gobeithio y bydd penderfyniad wedi cael ei wneud ar gais Morlais erbyn ail hanner 2020. Yna, yn ddibynnol ar dderbyn caniatâd, byddwn yn canolbwyntio ar yr hyn sydd angen ei wneud er mwyn rhoi’r datblygiad ar waith. Bydd hyn yn cynnwys ystyried beth sydd angen cael ei gyflawni cyn i’r gwaith gychwyn, er enghraifft cael cymeradwyaeth ar gyfer y dulliau adeiladu y byddwn yn eu defnyddio a’n trefniadau ar gyfer rheoli a monitro’r effeithiau ar yr amgylchedd.

Bydd y gwaith adeiladu’n digwydd fesul dipyn. Rydym yn disgwyl i’r gwaith ar y lan ddigwydd rhwng 2021 a 2022, gyda’r gwaith allan yn y môr yn cychwyn yn ystod 2023. Bydd hyn yn galluogi datblygwyr technoleg ynni llif llanw i brofi eu peiriannau allan yn y môr, eu rhoi ar waith a chynhyrchu trydan.