Prif ysgogiad Menter Môn i weithredu fel Rheolwr Trydydd Parti ar gyfer Parth Arddangos Gorllewin Ynys Môn yw sicrhau’r budd uchaf posib i economi Ynys Môn. Bydd y prosiect yn cynnwys datblygu’r parth i fedru ymgorffori datblygwyr technoleg forol yn ogystal â chynnal eu hanghenion unwaith y byddant wedi eu lleoli ar Ynys Môn. Bydd y ddwy elfen angen ystod eang o wasanaethau a sgiliau a geir yn lleol os bydd hi’n bosib ac yn ymarferol gwneud hynny. Rhoddir enghreifftiau o’r rhain isod ond dylid nodi nad yw’r rhestr hon yn un gyflawn.

 • Caniatáu a Chytuno
 • Llogi Cychod
 • Monitro Amgylcheddol a Geo-dechnegol
 • Ymgynghoriaeth Gweithrediadau Môr
 • Saernïo a Gwaith Gosod Terfynol
 • Gorsaf Pod Danforol
 • Gosod Ceblau
 • Gosod Systemau Telegyfathrebu i’r Orsaf ar y Lan
 • Gweithredu a Chynnal
 • Cyfleusterau Porthladd
 • Swyddfeydd
 • Llety
 • Hyfforddiant

Mae Menter Môn wedi darparu gwasanaethau cymorth i fusnesau ers bron i 20 mlynedd ac felly’n gymwys iawn i adnabod a datblygu cadwyni cyflenwi. Bydd hefyd yn cyfrannu at y nod ehangach o ddatblygu’r Ynys fel canolbwynt o ynni adnewyddadwy sy’n cynnig cyfleoedd i greu gweithlu medrus iawn, sef pobl a fyddai’n gadael yr ynys fel arall. Byddwn yn ceisio gweithio’n agos iawn ag Ynys Ynni a Chyngor Sir Ynys Môn i gyflawni hyn.

Mae cyfleon yma i ddatblygu a amrywio y Gadwen Gyflenwi leol. Os hoffwch nodi eich diddordeb mewn derbyn gwybodaeth am gyfleon a diwgyddiadau yn ymwneud a’r Gdawen Gyflewni cysylltwch a ni ar nfo@morlaisenergy.com.