Cyflwyniad i Ynni Llanw

Math o ynni hydro yw ynni llanw sy’n trosi ynni o’r llanw i fathau defnyddiol o bŵer, sef trydan yn bennaf.

Er nad yw’n gyffredin iawn, mae gan ynni llanw y gallu i greu trydan i’r dyfodol. Mae’r llanw yn fwy dibynadwy nag ynni gwynt a phŵer solar. Ymysg y ffynonellau o ynni adnewyddadwy, mae ynni llanw wedi dioddef costau cymharol uchel a phrinder safleoedd addas ar gael sydd ag amrediadau sylweddol o lanw neu amrediad o gyflymder llif, gan felly gyfyngu ar ei ddefnydd. Serch hynny, dengys amryw o ddatblygiadau a gwelliannau technolegol diweddar, o ran dyluniad a thechnoleg dyrbin, y gall holl argaeledd pŵer llanw fod yn llawer iawn uwch na ragwelwyd yn flaenorol, a gellir lleihau’r costau economaidd ac amgylcheddol i fod yn rhai cystadleuol.

Bu i astudiaeth ddichonoldeb a gomisiynwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn (Astudiaeth Ddichonoldeb ar gyfer Rhaglen Ynni Môr – Rhaglen Ddatblygu o’r Sector Ynni Môr 2013) ddisgrifio’r sector ynni môr fel “cyfle arbennig ar gyfer twf economaidd gweddnewidiol” i Ogledd Cymru a chydnabod pwysigrwydd “cefnogi ac annog galluogrwydd sgiliau môr lleol a chapasiti’r gadwyn gyflenwi… i fod yn effeithiol ac yn fuddiol yn rhanbarthol.”