Morlais

Gweler y tystysgrif y ddyfarnwyd gan Llywodraeth Cymru o dan baragraff 6 o atodlen 3 i Ddeddf Caffael Tir 1981 yma.
Gweler dogfennau eraill sydd yn ymwneud â’r dyfarniad yma.Beth yw Morlais

Prosiect Menter Môn yw Morlais sydd am sicrhau budd i gymunedau, yr economi a’r amgylchedd yn lleol drwy gynhyrchu trydan dibynadwy carbon isel. Mae Morlais yn rheoli Parth Arddangos Gorllewin Môn sef 35 km2 o wely’r môr ger Ynys Cybi.

Mae gan y cynllun y potensial i fod yn un o safleoedd cynhyrchu ynni llif llanw mwyaf yn y byd gyda’r capasiti i gynhyrchu hyd at 240MW o drydan glân.

Mae rhan un o’r prosiect yn anelu i sicrhau caniatâd i ddatblygu’r parth, gydag ymgynghori ac ymgysylltu cymunedol a chyda rhan-ddeiliad yn rhan allweddol o hyn. Cyflwynwyd y cais am ganiatâd yn yr hydref 2019 ac mae disgwyl penderfyniad gan Weinidogion Llywodraeth Cymru yn ystod 2021.

Yn ddibynnol ar sicrhau caniatâd, bydd ail ran y prosiect yn rhoi’r isadeiledd priodol yn ei le fel y gall datblygwyr technoleg ynni llanw brofi eu hoffer yn y parth. Y bwriad yw datblygu’r safle cam wrth gam sy’n golygu mai fesul dipyn fydd dyfeisiadau yn cael eu gosod er mwyn sicrhau na fydd effaith negyddol ar fywyd gwyllt. Dim ond pan fydd sicrwydd nad oes impact negyddol y bydd mwy o ddyfeisiadau yn cael eu cyflwyno i’r safle.Beth yw Menter Môn?

Mae Menter Môn yn fenter gymdeithasol sy’n gweithredu ar draws gogledd Cymru i gyflawni amrywiol brosiectau adfywio, amgylcheddol a diwylliannol er budd cymunedau lleol. Trwy weithio mewn partneriaeth gyda llywodraeth, y trydydd sector, busnes ac unigolion, mae Menter Môn yn denu arian o wahanol ffynonellau er mwyn ychwanegu gwerth a chyfrannu at greu dyfodol cynaliadwy.

Am ragor o wybodaeth ar Menter Môn ewch i www.mentermon.com

Mwy am Morlais

 • Bydd Morlais yn rhoi isadeiledd yn ei le er mwyn galluogi datblygwyr technoleg ynni llif llanw i brofi eu dyfeisiadau ar raddfa fasnachol.
 • Bydd datblygiad y safle fesul cam, gyda’r tyrbinau cyntaf yn cael eu monitro'n ofalus – dim ond pan y bydd hi’n glir nad oes effaith negyddol y bydd dyfeisiau pellach yn cael eu gosod.
 • Mae gan Morlais y potensial i gynhyrchu hyd at 240 MW o drydan.
 • Bydd y trydan yn cael ei drosglwyddo o safle Morlais ac yn cael ei gysylltu â’r Grid Cenedlaethol.
 • Mae’n bosib y bydd rhannau o rai o’r dyfeisiadau llif llanw i’w gweld uwchben wyneb y dwr ond bydd eraill o’r golwg yn gyfan gwbl o dan y dwr.
 • Bydd unrhyw rannau sy’n symud – megis tyrbinau neu rotorau yn aros o dan y dwr bob amser.
 • Ar gyfer dibenion diogelwch bydd marcwyr yn cael eu gosod ar wyneb y dwr er mwyn dangos ble mae peiriannau.
 • Bydd goleuadau tebyg i’r rhai a geir ar gychod bychan yn cael eu gosod ar ddyfeisiadau ar wyneb y dwr.
 • Bydd y trydan yn cael ei drosglwyddo i is-orsaf ar y lan gan hyd at 9 cebl tanfor.
 • Bydd y trydan yn cael ei drosglwyddo gan geblau tanddaearol o’r is-orsaf ar y lan i is-orsaf grid ble y bydd yn ymuno â’r brif rwydwaith drydan.

Sut fydd Morlais yn dod a budd lleol?

 • Mae Morlais yn bwriadu creu ffynhonnell incwm gynaliadwy fydd yn creu incwm i’w ail fuddsoddi yn lleol trwy brosiectau Menter Môn am flynyddoedd i ddod.
 • Y nod yw creu cadwyn gyflenwi a datblygu sgiliau’n lleol er mwyn galluogi cymunedau yn yr ardal i fanteisio’n llawn ar y cyfleoedd economaidd sy’n deillio o’r prosiect hwn.
 • Mae gan Morlais y potensial i ddenu buddsoddiad newydd i’r ardal.
 • Bydd Morlais yn rhoi gogledd Cymru ar flaen y gad yn y maes ynni morol.
 • Wrth gynhyrchu trydan carbon isel a glân bydd Morlais yn helpu i warchod yr amgylchedd.
 • Bydd Morlais yn creu ffynhonnell ynni sefydlog a dibynadwy ar gyfer cynhyrchu trydan.

Am fwy o wybodaeth


info@morlaisenergy.com

+44 (0) 1248 725 713