Datblygwr rhyngwladol yn arwyddo cytundeb gyda Morlais

Cwmni o Ganada yw’r diweddaraf i arwyddo cytundeb â prosiect ynni llif llanw Morlais – a hynny yn ystod cynhadledd ynni morol Egni 2019 yn M-SParc, Gaerwen yr wythnos hon.

Daw y cytundeb yn dilyn sawl ymweliad gan Big Moon Power o Nova Scotia i ogledd Cymru a chyfarfodydd niferus gyda Morlais, y cwmni sy’n rheoli parth arddangos ynni llif llanw oddi ar arfordir gorllewin Ynys Mon. Yn ddibynnol ar Morlais yn derbyn caniatâd perthnasol bydd y cytundeb yn galluogi Bigmoon i osod a phrofi eu technoleg yn y safle ar raddfa fasnachol.

Yn un o brosiectau Menter Môn, nod cam cyntaf y prosiect, yw sicrhau caniatâd ar gyfer datblygu’r parth arddangos. Yna bydd yr ail gam yn rhoi’r isadeiledd angenrheidiol yn ei fel y gall datblygwyr technoleg ynni llanw fel Bigmoon brofi eu hoffer ar raddfa fasnachol.

Wrth groesawu Big Moon i Egni 2019, dywedodd, Gerallt Llywelyn Jones, un o gyfarwyddwr Morlais: “Mae hwn yn newyddion da iawn i ni. Mae’n gyfnod cyffrous i fod yn rhan o’r sector ynni morol ac rydym yn hapus iawn bod Bigmoon wedi ymuno â’r rhestr o ddatblygwyr sy’n awyddus i gydweithio gyda ni. Mae sicrhau’r budd mwyaf posib yn lleol yn ganolog i’n hamcanion ni yn Morlais a Menter Môn – ac mae Bigmoon yn rhannu’r weledigaeth yma, sy’n golygu bod ein partneriaeth ddelfrydol.”

Jamie MacNeil, yw Rheolwr Cenedlaethol Big Moon, roedd yn siarad yn Egni 2019, wrth arwyddo’r cytundeb newydd dywedodd: “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Morlais ar y prosiect uchelgeisiol yma ac i allu cyfrannu at wireddu’r cyfleodd ddaw o ynni llanw oddi ar arfordir Môn. Fel busnes rydym yn falch iawn o’n enw da o ran arloesedd, ac wastad yn edrych am ffyrdd o ddatblygu ein technoleg er mwyn gallu cynhyrchu trydan sy’n rhatach, yn lân, diogel ac yn ddibynadwy. Bydd y cytundeb hwn gyda Morlais yn ein galluogi i wneud yn union hynny.” Sefydlwyd Big Moon yn 2015 gan Lynn Blodgett, un o gyn uwch dîm cwmni Xerox – ei nod oedd datblygu model busnes newydd ar gyfer y sector ynni adnewyddadwy. Dywedodd Lynn: “Mae llawer yn gyffredin rhwng y gymuned ble rydan ni yn weithio ynddi yn Nova Scotia a’r gymuned fan hyn ar Ynys Môn – mae gwneud yn siwr eu bod yn elwa o ddatblygiadau fel hyn yn bwysig i ni yn Bigmoon fel ag y mae yn Menter Môn. Oherwydd hyn felly rwy’n siwr y bydd hon yn bartneriaeth lwyddiannus wrth i ni gydweithio i ddatblygu’r sector ynni llif llanw.

“Mae cyfle i’r cyhoedd weld y cynlluniau diweddaraf ar gyfer Morlais mewn tri digwyddiad cyhoeddus yn ddiweddarach y mis hwn yng Ngwesty Bae Trearddur, Canolfan Ucheldre Caergybi, a Neuadd y Dref Caergybi. Mae tîm prosiect Morlais yn awyddus i annog pobl i fynychu er mwyn iddynt allu rannu eu barn ac i ddysgu mwy am y prosiect. Bydd manylion ac amseroedd y digwyddiadau i’w cael ar dudalen Facebook Menter Môn ac yn y wasg yn lleol.