Gwneud cais am ganiatâd

Mar Menter Môn wedi gwneud cais i Lywodraeth Cymru o dan y Ddeddf Trafnidiaeth a Gwaith am ganiatâd i ddatblygu a rhoi’r parth arddangos ar waith. Mae Menter Môn hefyd wedi gwneud cais i Dîm Trwyddedu Morol Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae’r ddwy broses yn rhedeg ar yr un pryd.

Asesiad Effaith Amgylcheddol

Mae Asesiad Effaith Amgylcheddol wedi cael ei baratoi gyda mewnbwn gan ymgynghorai statudol. Mae sgôp yr asesiad wedi ei gytuno gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae arbenigwyr annibynnol wedi cael eu comisiynu i gynnal astudiaethau manwl er mwyn deall effeithiau posib y prosiect ar yr amgylchedd – o’r gwaith adeiladu i’r gwaith digomisiynu. Roedd yr astudiaethau’n edrych ar:

  • Waddod morol a safon y dwr.
  • Treftadaeth naturiol, ecoleg gwaelod y môr, mamaliaid y môr, pysgod a physgod cregyn, adareg, ecoleg daearol ac arfordirol.
  • Morlun a thirlun.
  • Llongau a mordwyaeth.
  • Archaeoleg a threftadaeth ddiwylliannol.
  • Twristiaeth a gweithgareddau hamdden.

 

Mae ymgynghori’n rhan bwysig o’r astudiaethau – gydag ymgynghori statudol ar faterion technegol allweddol yn ogystal ag ymgynghori gyda’r gymuned ac eraill sydd â diddordeb yn y prosiect.

Roedd ymgynghori’n gynnar yn y broses yn ceisio sicrhau bod pryderon yn cael eu codi a’u datrys mewn da bryd cyn i’r ceisiadau gael eu cyflwyno.

Cafodd y datganiad amgylcheddol ei gyflwyno gyda’r cais am ganiatâd. Mae’r datganiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am yr effeithiau amgylcheddol posib a pha fesurau fyddwn yn eu cymryd i sicrhau bod yr effaith yn cael ei leihau neu ei osgoi yn gyfan gwbl.

 

Cam 1 – Cais am ganiatâd

Bydd y cam yma yn ceisio sicrhau caniatâd i ddatblygu prosiect Morlais.

Cam 2 – Rhoi’r prosiect ar waith

Rydym yn gobeithio derbyn penderfyniad ar gais Morlais yn ail hanner 2021. Yna, yn ddibynnol ar dderbyn caniatâd, byddwn yn canolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen er mwyn rhoi’r datblygiad ar waith. Bydd hyn yn cynnwys ystyried beth sydd rhaid i ni ei gyflawni cyn i’r gwaith gychwyn, er enghraifft cael cymeradwyaeth ar gyfer y dulliau adeiladu y byddwn yn eu defnyddio a’n trefniadau ar gyfer rheoli a monitro’r effeithiau ar yr amgylchedd.

Bydd y gwaith adeiladu’n digwydd fesul dipyn. Rydym yn disgwyl i’r gwaith ar y lan ddigwydd rhwng 2021 a 2022, gyda’r gwaith allan yn y môr yn cychwyn yn ystod 2023. Yna bydd datblygwyr technoleg llif llanw yn gallu gosod eu dyfeisiadau yn y môr er mwyn cynhyrchu trydan.