Morlais yn cynnig cyfleoedd i brentisiaid lleol

Dri mis yn unig i mewn i’r gwaith adeiladu ar ddatblygiad ynni llanw Morlais mae’r cynllun £36 miliwn eisoes wedi croesawu prentisiaid newydd ar y safle.

Gyda phob un o’r wyth prentis o ogledd Cymru mae Menter Môn, y cwmni sy’n gyfrifol am Morlais yn benderfynol o gadw at ei gair o sicrhau buddion lleol drwy’r cynllun. Yn dilyn derbyn caniatâd gan Lywodraeth Cymru, mae’r gwaith ar y tir wedi dechrau mewn partneriaid gyda chwmni peirianneg sifil, Jones Bros.

Dywedodd Gerallt Llewelyn, un o gyfarwyddwr Morlais: “Mae’n newyddion gwych fod Morlais eisoes yn creu swyddi newydd ac yn rhoi’r cyfleoedd hyn i bobl ifanc. Dyma oedd ein bwriad a’n gweledigaeth ni o’r dechrau. Mae galw mawr am y math yma o sgiliau a bydd y prentisiaethau hyn yn helpu hyfforddi a datblygu talent leol, gan roi’r bobl ifanc ar y trywydd iawn i ddatblygu gyrfaoedd ym meysydd adeiladu a pheirianneg.”

Dywedodd peirianydd prosiect Jones Bros, Hari Evans, sydd ar hyn o bryd yn goruchwylio un o’r prentisiaid newydd yn ystod camau cynta’r fenter: “Mae’n wych fy mod wedi cael y cyfle a’r cyfrifoldeb ychwanegol sydd yn deillio o fod yng nghofal prentis a dangos iddynt beth i’w neud.

“Dwi wedi gweithio ar fferm wynt Coedwig Clocaenog ac amryw o prosiectau eraill yng Nghogledd Cymru ac yn edrych ymlaen i daflu fy hun i mewn i waith Morlais.”

Mae Hari yn un o chwech uwch brentis sydd wedi cwblhau cwrs peirianneg sifil pedair mlynedd, sy’n cael ei redeg ar y cyd rhwng Jones Bros a Coleg Cambria. Dechreuodd gyda Thystysgrif Cenedlaethol Uwch (HNC) cyn cyflawni Diploma Cenedlaethol Uwch (HND).

Mae Jones Bros yn un o brif gontractwyr sifil y DU. Sefydlwyd y cwmni yn y 1950au, ac erbyn hyn maen nhw’n cyflogi tua 500 o bobl. Mae eu cynllun prentisiaid wedi creu bron i 50% o’i weithlu presennol ac mae’r busnes wedi recriwtio mwy na 100 o brentisiaid yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

Ychwanegodd Eryl Roberts, Cyfarwyddwr Cytundebau Jones Bros: “Rydym yn falch iawn o fod mewn sefyllfa i gynnig y cyfleoedd hyn i bobl ifanc lleol. Mae’n rhan o’n hethos ni fel busnes. Dim ond y dechrau yw hyn, a byddwn yn gobeithio creu cyfleoedd pellach wrth i’r gwaith ar Morlais symud yn ei flaen.”

Morlais yw’r datblygiad ynni llanw mwyaf yn y DU i gael ei redeg gan fenter gymdeithasol. Wedi ei adeiladu bydd yn cynhyrchu hyd at 240MW o drydan glân oddi ar arfordir Ynys Môn. Ers i Menter Môn ennill prydles Stad y Goron i reoli’r parth 35KM2 o wely’r môr yn 2014 – un o’i amcanion allweddol oedd creu swyddi yn ogystal â chyfleoedd hyfforddi ac i’r gadwyn gyflenwi.

Gyda’r gwaith adeiladu ar y tir eisoes ar y gweill, mae disgwyl i’r gwaith yn y môr yn dechrau yn 2023 ac y bydd y tyrbinau cyntaf yn eu lle ac yn cynhyrchu trydan erbyn 2024.

 

Diwedd

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda

Llinos Iorwerth ar llinos@atebcymru.wales neud 07970 997124.

Siaradwyr Cymraeg a Saesneg ar gael am gyfweliad.

 

Nodiadau i olygyddion

  1. Mae Menter Môn yn fenter gymdeithasol sy’n gweithredu ar draws gogledd Cymru i gyflawni amrywiol brosiectau adfywio, amgylcheddol a diwylliannol er budd cymunedau lleol. Trwy weithio mewn partneriaeth gyda llywodraeth, y trydydd sector, busnes ac unigolion, mae Menter Môn yn denu arian o wahanol ffynonellau er mwyn ychwanegu gwerth a chyfrannu at greu dyfodol cynaliadwy. Mae Morlais yn brosiect Menter Môn.
  2. Mae cam cyntaf gwaith adeiladu Morlais wedi ei ariannu yn rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae Cyngor Sir Ynys Môn, Bargen Twf Gogledd Cymru, yn ogystal â’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear hefyd wedi cefnogi’r prosiect.
  3. Yn 2014 sicrhaodd Menter Môn brydles 49 mlynedd gan Ystâd y Goron ar gyfer yr hyn oedd yn cael ei alw bryd hynny’n Barth Arddangos Gorllewin Ynys Môn – Morlais bellach. Roedd y parth yn un o nifer a ddynodwyd o amgylch y DU er mwyn hwyluso’r gwaith o hyrwyddo’r sector ynni llanw.
  4. Mae gan Morlais y potensial i gynhyrchu 240MW o drydan – digon ar gyfer tua 180,000 o gartrefi cyffredin.