Morlais yn penodi arbenigwr datblygu busnes morol i’r uwch dîm

Wrth i waith adeiladu seilwaith ar brosiect ynni llanw mwyaf Cymru barhau, mae Claire Palmer, arbenigwr yn y maes, yn ymuno â’r tîm fel Cyfarwyddwr Rhanddeiliaid.

Daw Claire â chyfoeth o brofiad a chysylltiadau gyda hi o’r sector ynni morol. Bydd yn gyfrifol am gysylltu â’r gadwyn gyflenwi, datblygwyr tyrbinau, yn ogystal â sgiliau a hyfforddiant, er mwyn sicrhau’r cyfleoedd gorau i Gymru, wrth i’r safle ddatblygu.

Yn wreiddiol o Sir Benfro, symudodd Claire i ogledd Cymru flwyddyn yn ôl, oherwydd ei diddordeb yn yr amgylchedd a’r awyr agored. Ar ôl gweithio ar brosiectau seilwaith, o ddatblygu porthladdoedd i ynni adnewyddadwy mae hi’n dod â dimensiwn strategol ychwanegol i dîm sy’n tyfu

Yn ogystal â chysylltiadau masnachol bydd Claire yn gweithio i ymgysylltu ymhellach â grwpiau cymunedol a grwpiau diddordeb arbennig ar yr ynys, ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.

Ar y penodiad, dywedodd Prif Weithredwr Morlais, Andy Billcliff: “Rydym yn falch iawn o groesawu Claire. Bydd ei hegni a’i phrofiad yn gaffaeliad i ni wrth gyflawni’r cynllun ynni llanw unigryw hwn. Gyda’r gwaith o adeiladu’r is-orsaf a’r llwybr ceblau wedi dechrau, rydym yn edrych ymlaen at 2023 pan fydd gwaith yn dechrau ar y môr a bydd cydweithio â’n rhanddeiliaid yn dod yn bwysicach fyth i lwyddiant y prosiect.”

Ychwanegodd Claire: “Rwy’n falch o ymuno â’r tîm gwych ym Morlais ac yn edrych ymlaen at fod yn rhan o’r cynllun unigryw hwn fydd yn cynhyrchu trydan glân oddi ar arfordir Ynys Môn. Rwy’n angerddol am yr amgylchedd ac ynni morol a’r effaith gadarnhaol all ei gael, wrth i ni wynebu heriau hinsawdd ac ynni yn y dyfodol. Mae fy mhrofiad mewn swyddi blaenorol wedi canolbwyntio ar sicrhau’r budd mwyaf posibl i Gymru ac edrychaf ymlaen at gyfrannu at ddatblygu’r cyfleoedd hyn ymhellach.”