Ymchwiliad Cyhoeddus Morlais yn cychwyn ar Rhagfyr 1af

Mae Menter Môn yn edrych ymlaen at y cam nesaf yn y broses o geisio sicrhau caniatâd i ddatblygu ei brosiect ynni morol, Morlais.

Wrth i ymchwiliad cyhoeddus i’r datblygiad ynni llif llanw gychwyn mae, Dafydd Gruffydd, Rheolwr Gyfarwyddwr, Menter Môn yn sôn am botensial y cynllun i Ynys Môn ac ardal ehangach gogledd Cymru.

“Rydym yn falch iawn o weld y cam nesaf pwysig hwn yn y broses o sicrhau bod Morlais yn dod yn realiti yn cychwyn. Byddwn yn parhau i drafod a thynnu sylw’r cyhoedd at fanteision y datblygiad i’r ardal o ran swyddi ond hefyd yn amgylcheddol.”

Dyma’r tro cyntaf mae menter gymdeithasol wedi gwneud cais am gynllun ar y raddfa yma – gyda photensial i gynhyrchu hyd at 240MW o drydan. Mae hyn yn ddigon ar gyfer tua 180,000 o aelwydydd.

Mae Dafydd yn egluro: “Dechreuodd ein siwrne gyda Morlais nôl yn 2014 pan lwyddodd Menter Môn i sicrhau les gan Stad y Goron ar gyfer y parth arddangos oddi ar arfordir Ynys Môn ger Caergybi. Mae hwn yn brosiect cyntaf o’i fath i ni yn Menter Môn, a’r mwyaf i ni ymgymryd ag o erioed.”

“Mae sicrhau budd lleol yn ganolog i ni ym mhob un o’n prosiectau, a dydi Morlais yn ddim gwahanol. Mae astudiaeth annibynnol a’n hymchwil ni’n hunain yn awgrymu y gall y datblygiad greu hyd at 100 o swyddi yn y 10 mlynedd gyntaf gyda llawer iawn mwy yn y gadwyn gyflenwi.

“Mae’n deg dweud hefyd, nid mewn swyddi yn unig mae’r budd economaidd – bydd buddsoddiad sylweddol yn yr ardal ac rydyn ni wedi ymrwymo i weithio gyda’r sector addysg yn lleol i wella sgiliau ac i wneud yn siŵr y bydd ein datblygwr yn ymrwymo i greu prentisiaethau yn ystod adeiladu a thu hwnt i hynny. Mae creu cyfleodd i bobl ifanc fyw a gweithio yn lleol yn bwysig i ni yn Menter Môn, a gall Morlais chwarae rhan wrth sicrhau ein bod ni’n cyflawni’r weledigaeth honno.”

“Nid economaidd yn unig yw’r buddion wrth gwrs. Rŵan fwy nag erioed mae pwysau arno’ ni i ystyried ein heffaith at y blaned a’r amgylchedd. Mae Llywodraeth Cymru a San Steffan wedi ei gwneud hi’n glir bod lleihau carbon yn flaenoriaeth. Mae ynni llanw yn garbon isel, yn lân ac yn ddibynadwy – ein nod trwy Morlais felly ydi chwarae rhan wrth geisio taclo newid hinsawdd a chreu gwell dyfodol, ac un y gallwn fod yn falch ohono.”

Yn dilyn yr ymchwiliad cyhoeddus mae disgwyl i Lywodraeth Cymru wneud penderfyniad ar y cynlluniau erbyn yr haf nesaf. Os yw’r caniatâd angenrheidiol yn cael ei sicrhau bydd adeiladu a gweithredu yn digwydd fesul cam. Mae disgwyl i waith ar y tir ddechrau yn 2021, ac yna ar y môr yn 2023.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a hefyd wedi sicrhau cyllid ar gyfer caniatâd a datblygu gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a Chyngor Sir Ynys Môn.

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â:

Llinos Iorwerth, Ateb: 01248 534200/ 07970997124 neu llinos@atebcymru.wales

 

Gwybodaeth i olygyddion

  1. Mae Menter Môn yn fenter gymdeithasol sy’n gweithio ledled Gogledd Cymru i gyflawni ystod o brosiectau adfywio, amgylcheddol a diwylliannol er lles cymunedau lleol. Drwy weithio mewn partneriaeth gyda’r llywodraeth, y trydydd sector, busnesau ac unigolion, mae Menter Môn yn denu nawdd o wahanol ffynonellau er mwyn ychwanegu gwerth a chyfrannu at greu dyfodol cynaliadwy.
  2. Cafodd parth Morlais ei ddynodi gan Stad y Goron ar gyfer datblygiad ynni llawn yn 2013 – enillodd Menter Môn y les i reoli’r safle yn 2014. Mae’n o sawl parth tebyg ar draws y DU – wedi eu dewis oherwydd adnoddau naturiol ac isadeiledd er mwyn hyrwyddo a datblygu sector ynn morol. Mwy am linell amser Morlais yma.
  3. Er mwyn cael caniatâd i ddatblygu a gweithredu parth arddangos Morlais, mae Menter Môn wedi gwneud cais i Lywodraeth Cymru dan y Ddeddf Trafnidiaeth a Gwaith. Hefyd, mae cais wedi’i wneud i Dîm Trwyddedu Morol Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded morol dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Cyflwynwyd y cais am ganiatâd ym mis Medi 2019. Bydd y ddwy broses yn cyd-redeg â’i gilydd.
  4. Am fwy o wybodaeth ar y broses caniatâd ewch i wefan Arolygaeth Cynllunio Cymru yma .
  5. Mae’r cynllun wedi denu cefnogaeth yn lleol – i glywed barn partneriaid, rhanddeiliad a pobl ifanc lleol cliciwch yma i weld ffilm fer (3 munud).