Morlais yn gwrando ar y gymuned morio

Wrth i gynllun ynni llanw Morlais wneud cynnydd mae’r prosiect wedi bod yn cynyddu ei ymgysylltu â’r gymuned hwylio, caiacio a chychwyr pŵer lleol.

Mewn cyfarfod rhithwir diweddar gyda Richard Hill a Phil Horton o’r Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA), amlinellodd Cyfarwyddwr Morlais, Karen Jones, y cynlluniau sydd wedi’u rhoi ar waith i sicrhau parhad mordwyo diogel a mwynhad yn yr ardal.

Mae Karen yn egluro: “Mae gwrando ar farn ein holl randdeiliaid wedi bod yn bwysig i ni o’r cychwyn, felly roeddem yn falch iawn o achub ar y cyfle hwn i siarad yn uniongyrchol â’r RYA ac i barhau’r sgwrs gyda nhw.

“Rydym yn deall bod morwyr hamdden, gan gynnwys hwylwyr, cychwyr modur a chaiacwyr yn mwynhau’r ardal sydd wedi’i ddynodi ar gyfer Morlais. Oherwydd hyn rydyn ni wedi rhoi sylw arbennig i sicrhau y gallant barhau i wneud hynny’n ddiogel. ”

Yn ystod y cyfarfod diweddar ac mewn digwyddiadau ymgysylltu blaenorol, mae’r RYA ac eraill wedi codi eu pryderon gyda thîm Morlais. Mae Karen yn egluro’r newidiadau sydd eisoes wedi ei gwneud i’r prosiect mewn ymateb i’r pryderon hynny: “Rydym wedi gwrando’n ofalus ar y pryderon mordwyo sydd wedi eu codi gyda ni ac wedi ymateb iddynt, mae hyn yn cynnwys ein Hasesiad Risg Mordwyo (Navigational Risk Assessment). Rydym wedi lleihau arwynebedd parth Morlais fydd â dyfeisiau sy’n arnofio arno o 60% yn dilyn ymgynghori a derbyn sylwadau. Hefyd mae’r llwybr rhwng y parth a’r lan  wedi cynyddu i 1km o leiaf, gyda lleiafswm o 8km o gliriad o dan y cilbren (UKC) ar y llanw isaf.”

Ychwanegodd: “Rydym yn awyddus i bwysleisio mai fesul dipyn y bydd dyfeisiau ynni llanw yn cael eu gosod fel rhan o’r prosiect hwn a hynny dros nifer o flynyddoedd. Dim ond ar ôl asesiad llawn o risgiau mordwyo y byddwn yn symud i’r cam nesaf bob tro a  byddwn wrth gwrs yn ystyried unrhyw wersi ac adborth o’r cyfnod blaenorol a phrofiad morwyr lleol o’r ardal. ”

Bydd y broses o ymgysylltu a chyfathrebu yn parhau wrth i’r prosiect symud ymlaen. Dros yr wythnosau nesaf bydd aelodau o dîm Morlais yn parhau i gwrdd â morwyr a hwylwyr lleol i wrando ar farn a chytuno ble mae hynny yn bosib ar gamau i sicrhau mwynhad a diogelwch parhaus yn yr ardal.