Cytundeb newydd gyda chwmni o’r Alban i brosiect ynni llanw Môn

Mae Ynys Môn wedi cael hwb arall i’w uchelgais i fod yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer ynni llif llanw yr wythnos hon wrth i ddatblygwr ynni morol mawr arall ymrwymo i’r prosiect.

Mae Morlais, y parth arddangos ynni llif llanw oddi ar arfordir gorllewinol Ynys Môn, ac Orbital Marine Energy, cwmni o Ynysoedd Orkney wedi dod ynghyd i lofnodi cytundeb newydd. Bydd y cytundeb yn gweld aráe ar raddfa fasnachol o dyrbinau morol ‘O2’ Orbital, gyda phob uned 2MW yn medru cynhyrchu trydan gyfwerth â gofynion 1,500 o gartrefi arferol y DU.

Yn un o brosiectau Menter Môn, nod cam cyntaf y prosiect, sydd wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yw sicrhau caniatâd ar gyfer datblygu’r parth arddangos. Bydd yr ail gam yn rhoi’r isadeiledd angenrheidiol yn ei le ar gyfer datblygwyr technoleg ynni llanw fel Orbital i brofi eu hoffer ar raddfa fasnachol. Mae potensial i’r prosiect greu un o’r safleoedd ynni llif llanw mwyaf yn y byd.

Dywedodd Gerallt Llywelyn Jones, Cyfarwyddwr gyda Morlais: “Mae hwn yn newyddion da i ni ac mae’n dangos bod hyder yn yr hyn yr ydym yn anelu i’w gyflawni ym Môn. Mae gan Orbital Marine Power enw da iawn ar gyfer arloesi yn y sector hwn ac rydym wrth ein boddau yn cael gweithio’n agos gyda nhw.

“Un o’n prif nodau yw sicrhau’r budd gorau i’r gymuned drwy’r prosiect, drwy greu swyddi a chynhyrchu incwm i’w ail-fuddsoddi’n lleol drwy gynlluniau Menter Môn. Mae technoleg Orbital wedi’i dylunio o amgylch y defnydd o gychod gwaith lleol a thimau gwasanaeth ar gyfer yr holl osod a chynnal a chadw felly byddant yn addas iawn wrth i ni fodloni ein hamcanion.”

Dywedodd Prif Weithredwr Orbital Marine, Andrew Scott, “Mae prosiect Morlais yn rhoi ffordd drwodd i ni i aráe ynni llanw masnachol y gallwn ei ehangu mewn dyfroedd yn y DU. Mae’r crynodiad o ynni llanw oddi ar yr arfordir yma, gyda chefnogaeth isadeiledd gwych yng Ngogledd Cymru, yn gwneud hwn yn lleoliad delfrydol i ddatblygu diwydiant morol a all greu galw newydd am sgiliau a gwasanaethau’n lleol ac ymhellach i ffwrdd. Felly, mae’n fraint i ni allu gweithio gyda thîm Morlais i helpu i wireddu’r cyfleoedd ynni llanw sy’n bodoli ym Môn.”

Ychwanegodd Rhun ap Iorwerth, AC Ynys Môn: “Mae cael partner ynni arloesol arall yn barod i gydweithio ar brosiect Morlais yn newyddion gwych i Ynys Môn. Rwy’n falch iawn o’r gwaith mae Menter Môn yn ei wneud yma ar yr ynys trwy Morlais, sydd â photensial anferth i’n rhoi ni ar y map ar gyfer ynni llif llanw.”