Dr Edward Thomas Jones, Darlithydd Economeg yn Ysgol Busnes Bangor, Prifysgol Bangor

27/04/2022

Mae’r rhyfel yn Wcráin yn cryfhau’r galw i economi Gogledd Cymru gefnu ar danwyddau ffosil Yn Ebrill 2020 gwthiodd Covid-19 ddyfodol olew i diriogaeth negyddol wrth i’r galw amdano ballu.  Golyga hyn fod cynhyrchwyr olew yn talu prynwyr i gymryd yr olew oddi ar eu dwylo o ganlyniad i bryderon y byddai capasiti storio yn […]

Cynllun ynni llanw Môn – hwb i economi lleol gyda chyhoeddi contractwr lleol

22/03/2022

Mae cwmni o ogledd Cymru wedi sicrhau’r prif gytundeb gwerth £23.5miliwn i adeiladu’r seilwaith ar gyfer Morlais, prosiect ynni morol Ynys Môn. Mae Menter Môn, sy’n gyfrifol am y cynllun, wedi cyhoeddi fod cwmni Jones Bros Civil Engineering wedi sicrhau’r cytundeb a bydd y gwaith yn dechrau yn y gwanwyn. Daw’r cyhoeddiad hwn yr un […]

Newyddion am weithgaredd o fewn Parth Arddangos Morlais

21/12/2021

Gosod Dyfeisiadau Proffilio Cerrynt Acwstig Doppler ‘Acoustic Doppler Current Profiler’ (ADCP) ym Mharth Arddangos Morlais (y Parth) Llwyddodd Nova Innovation, un o ddatblygwyr technoleg Morlais, i osod 2 ddyfais ADCP yn y Parth dros penwythnos y 18fed o Ragfyr 2021. Maent wedi’u lleoli yn y mannau canlynol: 53⁰ 18.015 Gog 004⁰ 42.639 Gor. 53⁰ 17.886 […]

Cam mawr arall ymlaen i Morlais gyda sicrhau trwydded forol

14/12/2021

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru heddiw wedi cadarnhau bydd yn rhoi trwydded forol i ddatblygu Morlais, cynllun ynni llif llanw oddi ar arfordir gorllewinol Ynys Môn. Mae hwn yn gam pwysig arall i’r cynllun a bydd yn golygu bod datblygwr technoleg llif llanw yn cael gosod eu dyfeisiadau yn y mor i gynhyrchu trydan. Menter gymdeithasol […]

Golau gwyrdd i gynllun ynni llanw Môn

10/12/2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi caniatâd i ddatblygu prosiect ynni llif llanw Morlais oddi ar arfordir gogledd orllewin Ynys Môn. Dyma rhan gyntaf y broses i ganiatáu’r cynllun fydd yn cynhyrchu trydan di-garbon. Mae’r penderfyniad yn golygu gall y gwaith adeiladu ddechrau ar y tir cyn i’r gwaith o osod dyfeisiadau yn y môr ddechrau. […]

Gwaith geodechnegol

30/11/2021

Gwybodaeth ddiweddaraf i drigolion lleol Bydd gwaith geodechnegol ar hyd Ffordd Ynys Lawd a Phorth Dafarch yn cychwyn ar 6ed Rhagfyr 2021, fel rhan o waith sy’n gysylltiedig â phrosiect Morlais. Bydd rheolaeth draffig symudol ar y ddwy ffordd i’r safle  ac mae disgwyl i’r gwaith bara tua thair wythnos. Mae gwaith geodechnegol tebyg yn […]

Gwaith archwilio safle wedi cychwyn

19/11/2021

Mae contractwyr wedi bod yn gweithio gyda Menter Môn dros yr wythnos ddiwethaf ar archwilio safle, fel rhan cynnar o baratoadau ar gyfer ei ddatblygiad ynni llif llanw. Mae’r gweithgaredd ger safle sy’n cael ei gynnig ar gyfer Morlais yn rhan o’r cyfnod cyn adeiladu, wrth i’r cynllun aros am ganiatâd terfynol gan Lywodraeth Cymru. […]

Morlais – gam yn nes

01/11/2021

Mae Menter Môn wedi derbyn llythyr gan Julie James, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Newid Hinsawdd yn nodi ei bod o blaid caniatáu’r cynllun yn ddibynnol ar fodloni nifer o amodau cynllunio. Dywedodd John Idris Jones, Cyfarwyddwr gyda Morlais: “Rydym yn croesawu’r ymateb cadarnhaol gan y Gweinidog i’n cais dan Ddeddf Trafnidiaeth a Gwaith, i ddatblygu […]

Proffiliau Datblygwyr – Verdant

24/09/2021

Hanes Verdant Mae Verdant Power yn un o gwmnïau blaenllaw’r sector ynni adnewyddadwy morol. Mae’n datblygu systemau sy’n cyflenwi pŵer glân o gerrynt y llanw ac afonydd. Trwy ei fentrau ar draws y byd, mae’r cwmni wedi datblygu fel darparwr a datblygwr technoleg, perchennog a gweithredwr. Wedi’i sefydlu yn 2000, mae’r cwmni wedi’i leoli yn […]

Proffiliau Datblygwyr – Inyanga

18/08/2021

Consortiwm Inyanga Inyanga yw’r partner arweiniol mewn consortiwm o ddatblygwyr sydd wedi dod at ei gilydd i weithio gyda Morlais. Wedi’i leoli yn Falmouth, sefydlwyd y cwmni yn 2018 ac ers hynny mae wedi bod yn ymwneud â bron pob dyfais adnewyddadwy forol sydd wedi’i gosod yn y DU, gan gynnwys Minesto, oddi ar arfordir […]