Hwb sylweddol wrth i ddatblygwyr Morlais sicrhau pris am eu trydan

12/09/2023

Mae pedwar o ddatblygwyr tyrbinau sy’n gysylltiedig â phrosiect ynni llanw Morlais ar Ynys Môn wedi derbyn Contractau Gwahaniaeth (Contracts for Difference neu CfD) fel rhan o arwerthiant ynni adnewyddadwy mwyaf diweddar Llywodraeth y DU, AR5.Yn sgil y cytundebau, mae’r datblygwyr yn cael sicrwydd refeniw o’r trydan y byddent yn ei gynhyrchu fel rhan o’r […]

Cysylltiad Lloeren i Ynys Lawd

23/08/2023

Mae cysylltiad symudol cyflym wedi cyrraedd ardal o harddwch naturiol boblogaidd ym Môn, diolch i gynllun gan Menter Môn Morlais Ltd. Yn sgil partneriaeth rhwng y cynllun ynni morol, Virgin Media O2, a Llywodraeth Cymru, mae Ynys Lawd bellach yn un o’r llefydd cyntaf yn y DU i elwa o dechnoleg lloeren newydd. Roedd cysylltedd […]

Cytundeb rhwng Ynni Morol Cymru a Morlais

30/06/2023

Gyda’r nod o hybu’r sector ynni adnewyddol, mae Ynni Morol Cymru (MEW) a Morlais wedi arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yr wythnos hon. Mae MEW, yn fenter sy’n cefnogi twf y sector ynni morol ac yn rheolwr yr Ardal Brawf Ynni Morol (META) gwerth £2.7 miliwn. Mae Morlais yn brosiect ynni llanw 240MW oddi ar arfordir Ynys […]

Morlais ar lwyfan ryngwladol Cynhadledd Rhanbarthau Morol

01/06/2023

Cynhaliwyd cynulliad cyffredinol Cynhadledd Rhanbarthau Morol (CPMR) yr Atlantic Arc Commission yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Cafodd Morlais le ar frig yr agenda gyda’r Prif Weithredwr, Andy Billcliff yn cymryd rhan mewn sesiwn ar gydweithio ar ynni adnewyddadwy morol. Roedd y digwyddiad yn gyfle i ddathlu’r bartneriaeth rhwng rhanbarthau’r Iwerydd wrth daclo heriau newydd a rhai […]

Gosod dyfeisiau Monitro Acwstig Goddefol ym Mharth Arddangos Morlais (Y Parth)

02/05/2023

Llwyddodd SMRU o Brifysgol St Andrews, un o gontractwyr gwyddonol Morlais, i adleoli 15 dyfais monitro acwstig goddefol yn y Parth ar 27 Ebrill 2023. Maent wedi’u lleoli yn y cyfesurynnau canlynol: Station Latitude Longitude 0 53.29817 -4.72133 1 53.29783 -4.73867 2 53.30367 -4.72983 3 53.31172 -4.72256 4 53.29163 -4.71682 5 53.292 -4.7035 6 53.28515 […]

Gosod Dyfeisiadau Proffilio Cerrynt Acwstig Doppler ‘Acoustic Doppler Current Profiler’ (ADCP) ym Mharth Arddangos Morlais (y Parth)

28/04/2023

Llwyddodd Magallanes, un o ddatblygwyr technoleg Morlais, i osod 3 ddyfais ADCP yn y parth dros wythnos y 27ed o Ebrill 2023. Maent wedi’u lleoli yn y mannau canlynol: 53⁰ 17.632 N 004⁰ 42.669 W 53⁰ 17.372 N 004⁰ 42.474 W   Bydd y dyfeisiadau yn aros yn eu lle ar wely’r môr nes eu bod yn […]

Clwb pêl-droed Caergybi yn canmol prosiect ynni llanw

25/04/2023

Mae Morlais wedi derbyn neges o ddiolch gan Glwb Pêl-droed Holyhead Hotspur yng Nghaergybi yn dilyn gwaith ar y safle ger cae’r clwb yn y dref. Wrth i waith ar y safle penodol hwn ddod i ben a’r compownd yn cael ei wagio, dywedodd Davey Hughes, cynrychiolydd o’r clwb: “Mae timau Morlais, Jones Bros a […]

Gwleidyddion gogledd Cymru yn ymweld â safle Morlais

05/04/2023

Roedd tîm Morlais yn falch o groesawu Janet Finch-Saunders AS a Virginia Crosbie AS i’r safle adeiladu’r wythnos hon i weld y gwaith sy’n digwydd yno ar hyn o bryd. Roedd yr ymweliad yn gyfle i’r ddwy ddysgu am y prosiect a’i botensial i gynhyrchu ynni adnewyddadwy glân. Yn ystod eu hymweliad, cafodd yr aelodau […]

Croesawu’r Prif Weinidog a Gweinidogion Newid Hinsawdd ar stondin Morlais yng Nghynhadledd MEW

31/03/2023

Yn ddiweddar fe wnaeth Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford a Julie James y Gweinidog Newid Hinsawdd ymweld â thîm Morlais yng nghynhadledd Ynni Morol Cymru yn Arena Abertawe. Roedd arbenigwyr y diwydiant, llunwyr polisi ac ymchwilwyr yn bresennol yn y gynhadledd i drafod dyfodol ynni morol a’i effaith bosibl ar economi Cymru. Yn ystod ei […]

Cydweithio yn allweddol i lwyddiant Porthladd Rhydd

27/03/2023

Mae Menter Môn wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU yn ddiweddar bod Caergybi wedi cael ei ddynodi yn Borthladd Rhydd. Mewn cais wedi ei arwain gan Gyngor Sir Ynys Môn, roedd cynllun ynni llanw Morlais a Hwb Hydrogen Caergybi, ill dau yn brosiectau Menter Môn, yn cael eu cydnabod fel elfennau allweddol o’r cais […]