Ynni llanw yn creu llwyfan i ddatblygu sgiliau a hyfforddiant

20/05/2021

Mae fforwm sgiliau a hyfforddiant newydd wedi ei lansio yr wythnos hon i hyrwyddo’r cyfleodd ddaw yn sgil Morlais, cynllun ynni llif llanw oddi ar arfordir Môn. Ers sefyldu Morlais mae’r fenter gymdeithasol, Menter Môn wedi rhoi pwyslais ar ddatblygu siliau yn lleol. Y gobaith gyda sefydlu’r grŵp newydd hwn yw atgyfnerthu’r ymrwymiad i sicrhau […]

Diweddariad Morlais

12/05/2021

Er waethaf cyfyngiadau’r pandemig a newidiadau i’r ffordd mae pawb yn gweithio mae’r broses o sicrhau caniatâd a bod cynllun Morlais yn cael ei wireddu yn parhau. Fel rhan o’r broses cynhaliwyd ymchwiliad cyhoeddus ac am y tro cyntaf ac oherwydd Covid19 cafodd ei gynnal yn gyfan gwbl ar-lein. Daeth yr ymchwiliad i ben ddiwedd […]

Newyddion da gan Verdant Power yn Efrog Newydd

10/02/2021

Mae tyrbinau llanw Verdant Power yn ninas Efrog Newydd wedi mynd y tu hwn i ddisgwyliadau   Darllenwch y datganiad yma (PDF Saesneg)

Y llwyfan yn barod – 2021 yn allweddol i Morlais

22/01/2021

Gyda’r flwyddyn newydd daw cyfleodd a heriau newydd i brosiect ynni llanw Morlais, sy’n cael ei redeg gan Menter Môn er budd yr ynys. Fe welodd diwedd 2020 cerrig milltir pwysig i’r prosiect, gyda chychwyn ymchwiliad cyhoeddus, a’r cyhoeddiad y gall Morlais fod yn un o’r prosiectau cyntaf i elwa o fuddsoddiad Bargen Twf Gogledd […]

Gall Morlais fod ymysg y prosiectau cyntaf i fanteisio ar Fargen Twf Gogledd Cymru

18/12/2020

Mae Bargen Twf Gogledd Cymru wedi cymryd cam sylweddol ymlaen yr wythnos hon wrth i’r partneriaid gytuno’r pum rhaglen sy’n rhan o’r fargen £240 miliwn. Gyda’r cytundeb yn ei le gall prosiect ynni llanw Môn, sef Morlais, fod ymysg y prosiectau cyntaf i fanteisio. Ac yn ddibynnol ar ganiatâd i ddatblygu gan Lywodraeth Cymru mae’n […]

Ymchwiliad Cyhoeddus Morlais yn cychwyn ar Rhagfyr 1af

27/11/2020

Mae Menter Môn yn edrych ymlaen at y cam nesaf yn y broses o geisio sicrhau caniatâd i ddatblygu ei brosiect ynni morol, Morlais. Wrth i ymchwiliad cyhoeddus i’r datblygiad ynni llif llanw gychwyn mae, Dafydd Gruffydd, Rheolwr Gyfarwyddwr, Menter Môn yn sôn am botensial y cynllun i Ynys Môn ac ardal ehangach gogledd Cymru. […]

Morlais – Herio’r Myth

04/11/2020

Morlais yn herio ambell myth ynglŷn â’r prosiect  

Morlais yn gwrando ar y gymuned morio

19/10/2020

Wrth i gynllun ynni llanw Morlais wneud cynnydd mae’r prosiect wedi bod yn cynyddu ei ymgysylltu â’r gymuned hwylio, caiacio a chychwyr pŵer lleol. Mewn cyfarfod rhithwir diweddar gyda Richard Hill a Phil Horton o’r Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA), amlinellodd Cyfarwyddwr Morlais, Karen Jones, y cynlluniau sydd wedi’u rhoi ar waith i sicrhau parhad mordwyo […]

Dyddiad wedi ei osod ar gyfer ymchwiliad cyhoeddus Morlais

19/10/2020

Mae Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd ymchwiliad cyhoeddus ar gais Gorchymyn Deddf Trafnidiaeth a Gwaith (TWAO) Menter Môn i ddatblygu parth arddangos ynni llanw Morlais, yn dechrau ar ddydd Mawrth 1af Rhagfyr 2020. Oherwydd cyfyngiadau COVID-19 sy’n parhau, bydd yr ymchwiliad cyhoeddus hwn yn cael ei gynnal ar-lein.   Am fwy o […]

Monitro effaith yn ganolog i gynllun Morlais

11/08/2020

Ers i’r fenter gymdeithasol, Menter Môn ennill y cytundeb i reoli parth arddangos ynni llanw Morlais, mae gwrando ar bobl a sefydliadau yn lleol, ac arbenigwyr wedi bod yn ganolog i’r gwaith. Sicrhau budd mwyaf posib i’r ardal yw bwriad Menter Môn gyda’r prosiect ac mae hynny yn cynnwys yr amgylcheddol yn ogystal â’r economaidd […]