Datblygwyr ynni llanw yn ymweld â safle Morlais

08/11/2022

Mae cynllun ynni llanw Morlais yn croesawu Magallanes, datblygwr tyrbinau o Sbaen i’r safle’r wythnos hon. Dyma fydd eu hymweliad cyntaf ers i’r gwaith adeiladu ddechrau ar y cynllun ym Môn, ac ers i Magallanes eu hunain sicrhau un o’r Contractau Gwahaniaeth (CfD) fel rhan o arwerthiant ynni adnewyddadwy diweddaraf Llywodraeth y DU. Yn ystod […]

Morlais yn penodi arbenigwr datblygu busnes morol i’r uwch dîm

04/11/2022

Wrth i waith adeiladu seilwaith ar brosiect ynni llanw mwyaf Cymru barhau, mae Claire Palmer, arbenigwr yn y maes, yn ymuno â’r tîm fel Cyfarwyddwr Rhanddeiliaid. Daw Claire â chyfoeth o brofiad a chysylltiadau gyda hi o’r sector ynni morol. Bydd yn gyfrifol am gysylltu â’r gadwyn gyflenwi, datblygwyr tyrbinau, yn ogystal â sgiliau a […]

Disgwyl i mwy o fusnesau lleol elwa o Morlais

27/09/2022

Mae cwmni adeiladu OBR o Ynys Môn wedi ennill cytundeb gwerth £2m gyda phrif gontractwr Morlais, Jones Bros Civil Engineering UK i adeiladu’r is-orsaf ar gyfer y cynllun ynni llanw oddi ar arfordir Ynys Cybi. Gyda phenodiad y cwmni o Langefni, mae’r prosiect ynni llanw sy’n cael ei redeg gan Menter Môn, unwaith eto yn […]

Digwyddiad Galw Heibio Morlais 24ian o Awst 2022 13:00-17:30

15/08/2022

Dewch draw i sgwrsio gyda ni ac i holi’n tîm ni yn Neuadd Gymunedol Llaingoch.

Morlais yn cynnig cyfleoedd i brentisiaid lleol

01/08/2022

Dri mis yn unig i mewn i’r gwaith adeiladu ar ddatblygiad ynni llanw Morlais mae’r cynllun £36 miliwn eisoes wedi croesawu prentisiaid newydd ar y safle. Gyda phob un o’r wyth prentis o ogledd Cymru mae Menter Môn, y cwmni sy’n gyfrifol am Morlais yn benderfynol o gadw at ei gair o sicrhau buddion lleol […]

Datblygwr Morlais yn sicrhau pris am drydan

13/07/2022

Mae datblygwr tyrbinau sy’n gysylltiedig â phrosiect ynni llanw ar Ynys Môn, wedi derbyn un o’r Contractau Gwahaniaeth (CfD) fel rhan o arwerthiant ynni adnewyddadwy diweddar Lywodraeth y DU. Dyma’r prosiect cyntaf yng Nghymru i sicrhau contract fel rhan o’r dyraniad CfD hwn ac mae’n rhoi sicrwydd refeniw i’r datblygwr, Magallanes, o’r trydan y mae’n […]

Dr Edward Thomas Jones, Darlithydd Economeg yn Ysgol Busnes Bangor, Prifysgol Bangor

27/04/2022

Mae’r rhyfel yn Wcráin yn cryfhau’r galw i economi Gogledd Cymru gefnu ar danwyddau ffosil Yn Ebrill 2020 gwthiodd Covid-19 ddyfodol olew i diriogaeth negyddol wrth i’r galw amdano ballu.  Golyga hyn fod cynhyrchwyr olew yn talu prynwyr i gymryd yr olew oddi ar eu dwylo o ganlyniad i bryderon y byddai capasiti storio yn […]

Cynllun ynni llanw Môn – hwb i economi lleol gyda chyhoeddi contractwr lleol

22/03/2022

Mae cwmni o ogledd Cymru wedi sicrhau’r prif gytundeb gwerth £23.5miliwn i adeiladu’r seilwaith ar gyfer Morlais, prosiect ynni morol Ynys Môn. Mae Menter Môn, sy’n gyfrifol am y cynllun, wedi cyhoeddi fod cwmni Jones Bros Civil Engineering wedi sicrhau’r cytundeb a bydd y gwaith yn dechrau yn y gwanwyn. Daw’r cyhoeddiad hwn yr un […]

Newyddion am weithgaredd o fewn Parth Arddangos Morlais

21/12/2021

Gosod Dyfeisiadau Proffilio Cerrynt Acwstig Doppler ‘Acoustic Doppler Current Profiler’ (ADCP) ym Mharth Arddangos Morlais (y Parth) Llwyddodd Nova Innovation, un o ddatblygwyr technoleg Morlais, i osod 2 ddyfais ADCP yn y Parth dros penwythnos y 18fed o Ragfyr 2021. Maent wedi’u lleoli yn y mannau canlynol: 53⁰ 18.015 Gog 004⁰ 42.639 Gor. 53⁰ 17.886 […]

Cam mawr arall ymlaen i Morlais gyda sicrhau trwydded forol

14/12/2021

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru heddiw wedi cadarnhau bydd yn rhoi trwydded forol i ddatblygu Morlais, cynllun ynni llif llanw oddi ar arfordir gorllewinol Ynys Môn. Mae hwn yn gam pwysig arall i’r cynllun a bydd yn golygu bod datblygwr technoleg llif llanw yn cael gosod eu dyfeisiadau yn y mor i gynhyrchu trydan. Menter gymdeithasol […]