Gwybodaeth Amgylcheddol Pellach

Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992

Rheolau Trafnidiaeth a Gweithfeydd (Gweithdrefn Ceisiadau a Gwrthwynebiadau) (Cymru a Lloegr) 2006

Gorchymyn Parth Arddangos Morlais

HYSBYSIAD O WYBODAETH AMGYLCHEDDOL BELLACH

Ar 16 Medi 2019, gwnaeth Menter Môn Morlais Limited, o Neuadd y Dref Llangefni, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR, gais i Lywodraeth Cymru o dan adran 6 o Ddeddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 am y gorchymyn uchod o dan adran 3 o’r Ddeddf honno.

Mae’r gorchymyn drafft yn gwneud darpariaeth ar gyfer y gwaith o adeiladu a gweithredu dyfeisiau ynni’r llanw a seilwaith cysylltiedig o fewn parth arddangos ar y môr a elwir yn Barth Arddangos Morlais (“MDZ”) sy’n cwmpasu ardal o 35 cilometr sgwâr o Fôr Iwerddon i’r gorllewin o Ynys Gybi, Ynys Môn.

Byddai’r Gorchymyn hefyd yn awdurdodi ceblau allforio ar wely’r môr o fewn coridor cebl allforio sy’n cwmpasu arwynebedd o 4.75 cilomedr sgwâr rhwng yr MDZ a safle glanio ar arfordir gorllewinol Ynys Gybi o’r enw Bae’r Henborth.

Yn ogystal â’r gwaith ar y môr, byddai’r Gorchymyn hefyd yn awdurdodi gwaith ar y tir rhwng is-orsaf drydan arfaethedig ar safle glanfa a safle i’r dwyrain o Gaergybi gerllaw’r A55 i ddarparu cysylltiad grid â seilwaith presennol y rhwydwaith trydan.

Byddai’r Gorchymyn yn rhoi pŵer i drosglwyddo budd y Gorchymyn i berson a phwerau eraill i wneud gwaith stryd, i gau strydoedd dros dro, i greu neu wella’r dulliau mynediad presennol, i ymrwymo i gytundebau ag awdurdodau strydoedd, i ddefnyddio ffyrdd preifat ar gyfer adeiladu’r gweithfeydd, i ryddhau dŵr i gyrsiau dŵr a charthffosydd neu ddraeniau cyhoeddus, i wneud gwaith amddiffynnol i adeiladau ac i arolygu ac ymchwilio i dir.

Mae’r Gorchymyn hefyd yn darparu arbediad ar gyfer Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, pŵer i garthu, darparu yn erbyn perygl i lywio ac mewn perthynas â lleihau gweithfeydd llanw a adawyd neu a ddinistriwyd, ar gyfer yr arolwg a goleuadau gweithfeydd llanw ac sy’n ymwneud â diogelwch mordwyo. Gwnaed cais ar wahân am drwydded forol mewn perthynas â’r gwaith ar y môr i Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mewn cysylltiad â’r gwaith ar y tir, mae’r Gorchymyn yn ceisio rhoi pwerau ar gyfer caffael a defnyddio tir yn orfodol at ddibenion y gwaith hwnnw ac at ddibenion ategol. Byddai’r Gorchymyn yn rhoi pwerau i gael hawddfreintiau neu hawliau eraill mewn tir ac yn gosod cyfamodau cyfyngol, i gaffael isbridd tir yn unig, i roi’r isbridd neu’r gofod awyr ar strydoedd yn briodol, i ddefnyddio tir dros dro at ddibenion adeiladu a chynnal y gweithfeydd, darpariaeth ar gyfer ymgorffori’r cod mwynau, i ddiystyru buddiannau penodol a gwelliannau mewn tir, i’w sefydlu ar gyfer unrhyw welliant yng ngwerth tir wrth gadw wrth asesu iawndal ac i ddiystyru, dileu neu atal hawddfreintiau a hawliau eraill Mae’r Gorchymyn hefyd yn darparu ar gyfer cymhwyso ac addasu deddfiadau prynu gorfodol a therfyn amser o bum mlynedd ar gyfer arfer y pwerau caffael gorfodol a roddir o dan y Gorchymyn.

Mae’r Gorchymyn yn darparu ar gyfer datgymhwyso adran 36 o Ddeddf Trydan 1989 ac adran 23 o Ddeddf Draenio Tir 1991, byddai amddiffyniad sy’n ymwneud â thrafodion mewn perthynas â niwsans statudol, pŵer i lopio coed a thynnu gwrychoedd, er mwyn diystyru cais cyfraith landlordiaid a thenantiaid, yn ei gwneud yn drosedd i rwystro’r gwaith o adeiladu’r gweithfeydd, yn darparu ar gyfer parthau diogelwch ar gyfer mordwyo, treillio ac angori, darpariaethau ar gyfer diogelu ymgymerwyr statudol a buddiannau eraill, arbedion i Trinity House a’r Goron, datgymhwyso darpariaethau penodol o Ddeddf Cynllunio Cymdogaeth 2017 ac mae’n cynnwys darpariaethau ategol.

Mae’r cais yn destun asesiad effaith amgylcheddol ac mae rhagor o wybodaeth ar gael mewn perthynas â’r datganiad amgylcheddol a ddarparwyd gyda’r cais.

Gellir archwilio copi o’r wybodaeth honno yn rhad ac am ddim yn y mannau ac yn ystod yr amseroedd a nodir yn yr Atodlen i’r hysbysiad hwn tan 30 Tachwedd 2020, drwy gais drwy info@morlaisenergy.com.

Gellir cael copïau o’r wybodaeth honno gan Menter Môn Morlais Limited, Neuadd y Dref Llangefni, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR neu drwy e-bostio info@morlaisenergy.com neu ffonio 01248 725 722 am £750.

Gellir gweld copi o’r wybodaeth honno yn rhad ac am ddim hefyd yn www.morlaisenergy.com neu ar wefan yr arolygiaeth: https://dns.planninginspectorate.gov.uk/projects/wales/twa-morlais-demonstration-zone/?ipcsection

Dylid anfon sylwadau am y wybodaeth bellach at Arolygiaeth Gynllunio Cymru naill ai drwy e-bost neu drwy’r post:

E-bost: TWA.Morlaistidalarray@planninginspectorate.gov.uk

Post: Yr Arolygiaeth Gynllunio Adeiladau’r Goron Parc Cathays Caerdydd CF10 3N

Rhaid i Weinidogion Cymru (i) dderbyn unrhyw sylwadau o’r fath ar neu cyn 30 Tachwedd 2020, byddai arolygwyr yn ffafrio ymatebion a wnaed i’r wybodaeth amgylcheddol bellach gyda’r cyflwyniad Prawf Tystiolaeth ar 2 Tachwedd 2020, (ii) cael eu gwneud yn ysgrifenedig (p’un a anfonir drwy’r post neu e-bost), (iii) nodi sail y sylwad, (iv) nodi pwy sy’n gwrthwynebu neu sylwadau eraill, a (v) rhoi cyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth sy’n ymwneud â’r gwrthwynebiad neu sylwadau eraill ato. (Os ydych yn anfon eich gwrthwynebiad neu gynrychiolaeth arall drwy e-bost, rhowch gyfeiriad post.)

Caiff Gweinidogion Cymru gyhoeddi copïau o’r gwrthwynebiadau a sylwadau eraill ar eu gwefan, ac eithrio unrhyw wybodaeth bersonol sydd ynddynt, a byddant yn eu copïo i’r ymgeisydd ar gyfer y Gorchymyn gan gynnwys manylion personol.

 

Eversheds Sutherland (International) LLP

Cyfreithwyr ar ran Menter Môn Morlais Limited

Dyddiad: 19 Hydref 2020

 

ATODLEN

Drwy Apwyntiad:

Menter Môn,

Neuadd y Dref Llangefni,

Llangefni,

Ynys Môn,

LL77 7LR

Dydd Llun – dydd Gwener rhwng 10:00yb a 16:00yp