Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009

RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007

HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER PROSIECT ARDDANGOS LLIF LLANW MORLAIS I’R GORLLEWIN O YNYS MÔN

27/11/2019

Hysbysir drwy hyn fod Menter Môn Morlais Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae’n destun gofyniad am asesiad o’r effeithiau amgylcheddol dan Reoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (“y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol”). Mae’r ymgeisydd wedi paratoi datganiad amgylcheddol.

Mae’r cais ar gyfer Prosiect Arddangos Llif Llanw a fydd yn darparu parth arddangos technoleg lanwol cytunedig, wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer gosod ac arddangos ar raddfa fasnachol sawl aráe o ddyfeisiau ynni llanw â chapasiti gosodedig o hyd at 240 MW. Mae’r ardal ddatblygu yn y môr lle gellir lleoli’r gosodiad arfaethedig yn cwmpasu ardal o 35km2 i’r gorllewin o Ynys Môn. Bydd y Prosiect yn cynnwys seilwaith cyffredin ar gyfer datblygwyr technoleg llanw, yn darparu llwybr a fydd yn cael ei rannu at gysylltiad grid lleol drwy naw chynffon cebl allgludo, is-orsaf glanfa ar y tir, a llwybr ceblau trydan ar y tir at gysylltiad drwy is-orsaf cysylltiad grid.

Mae copïau o’r datganiad amgylcheddol a dogfennau eraill sy’n ofynnol gan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ar gael i’w harchwilio gan y cyhoedd am ddim yn ystod oriau swyddfa arferol rhwng 9am a 5pm yn Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, hefyd yn ystod oriau swyddfa arferol rhwng 9yb a 5yp, dydd Llun i dydd Gwener yn Canolfan Busnes Môn, Parc Busnes Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn LL77 7XA a rhwng 9.30yb a 6.00yp dydd Llun i dydd Gwener (9.30yb i 1yp d Mercher) a rhwng 9.30yb a 12.30yp dydd Sadwrn yn Llyfrgell Caergybi, Neuadd y Farchnad, Stryd Stanley, Caergybi, Ynys Môn LL65 1HH a rhwng 10yb a 4yp d Llun i d Gwener, Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR am gyfnod o 42 o ddiwrnodau o ddyddiad yr hysbysiad hwn.

Gallwch hefyd gael copïau o’r datganiad amgylcheddol a’r dogfennau uchod ar-lein o https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/permit-applications-consultations-and-decisions/current-consultations-marine-licence-applicantions/?lang=cy neu drwy e-bostio CNC yn permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Os gofynnir am gopïau caled o’r dogfennau uchod, efallai y bydd rhaid talu costau copïo nad ydynt yn fwy na chostau copïo rhesymol.

Dylai unrhyw un sydd am gyflwyno sylwadau ynghylch y cais a’r datganiad amgylcheddol wneud hynny’n ysgrifenedig i Cyfoeth Naturiol Cymru trwy ysgrifennu at y Gwasanaeth Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP, neu drwy e-bostio marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk o fewn 42 o ddyddiau o’r hysbysiad hwn. Dylai’r sylwadau fod wedi’u dyddio a nodi’n glir enw (mewn priflythrennau) a chyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post llawn y sawl sy’n cyflwyno’r sylwadau.

Dyfynnwch gyfeirnod ORML1938 yn eich holl ohebiaeth.

Eir i’r afael â sylwadau a dderbynnir gan aelodau’r cyhoedd yn unol ag Atodlen 5 y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol. Caiff copïau o sylwadau ysgrifenedig a dderbynnir gan CNC eu hanfon at yr ymgeisydd ac efallai y byddant hefyd ar gael i’w gweld yn gyhoeddus.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n awdurdod priodol dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ac mae wedi derbyn swyddogaethau dirprwyedig fel yr awdurdod trwyddedu priodol gan Weinidogion Cymru at ddibenion Rhan 4 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Wrth benderfynu ar y cais, efallai y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru’n rhoi caniatâd ar gyfer y prosiect, yn rhoi caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ynghyd ag amodau, neu wrthod caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar gyfer y prosiect.