Mae Morlais yn chwilio i gaffael y gwasanaethau canlynol drwy Sell2Wales:

Arweinydd EMMP a Chefnogaeth Gwasanaethau Ymgynghorol

Mae Morlais yn chwilio am ymgynghorydd i arwain ar gynllun monitro a lliniaru amgylcheddol y prosiect er mwyn cydymffurfio a gofynion caniataid cynllunio. Bydd y gwaith yn cynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i gefnogaeth parthed Mamaliaid y môr ac adar. Mae’r gwaith wedi ei fanylu yn y ddogfen ITT – Dilynwch y ddolen os gwelwch yn dda –  Arweinydd EMMP a Chefnogaeth Gwasanaethau Ymgynghorol

Gwasanaeth Arolygu, Monitro a Lliniaru  Amgylcheddol

Me Morlais yn chwilio am gontractwyr addas i dendro am waith wedi ei fanylu mewn 15 pecyn gwaith yn y sgop. Pwrpas y gwaith i’w cefnogi datblygu a gweithredu cynllun monitro a lliniaru amgylcheddol Morlais. Mae’r gwaith wedi ei fanylu yma – Dilynwch y ddolen os gwelwch yn dda Gwasanaeth Arolygu, Monitro a Lliniaru Amgylcheddol

Grŵp Gweithredu Cadwyn Gyflenwi 

Mae Morlais wedi sefydlu grŵp gweithredu cadwyn gyflenwi er mwyn gwneud y mwyaf o swyddi a chyfleoedd gwaith i bobl a busnesau lleol trwy’r prosiect.

13/05/2021 Cyfarfu’r grŵp am y tro cyntaf a chyflwynwyd Prosiect Morlais. Rhannodd aelodau’r grŵp eu profiad a’u galluoedd a chytunwyd ar agenda ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.

22/06/2021 Cynhaliwyd cyfarfod cynhyrchiol lle rhannwyd llawer o syniadau ar sut i hyrwyddo cyllid ar gyfer uwchsgilio a datblygu busnes trwy Brosiect Morlais fel bod y gadwyn gyflenwi leol bresennol yn barod ac yn gallu tendro am waith gan Morlais a’i Ddatblygwyr dros y flynyddoedd nesaf.

03/08/2021 Cafwyd grŵp gweithredu cynhyrchiol arall. Rhannodd y grŵp syniadau gwerthfawr am sut y gall y prosiect ymgysylltu gyda busnesau lleol er mwyn rhannu gwybodaeth a chyfleoedd i’r dyfodol, Yn ogystal â deall eu hanghenion nhw i fedru datblygu ei gwasanaethau i ymateb i ofynion y sector Ynni Morol.