Ynni llanw yn creu llwyfan i ddatblygu sgiliau a hyfforddiant

Mae fforwm sgiliau a hyfforddiant newydd wedi ei lansio yr wythnos hon i hyrwyddo’r cyfleodd ddaw yn sgil Morlais, cynllun ynni llif llanw oddi ar arfordir Môn.

Ers sefyldu Morlais mae’r fenter gymdeithasol, Menter Môn wedi rhoi pwyslais ar ddatblygu siliau yn lleol. Y gobaith gyda sefydlu’r grŵp newydd hwn yw atgyfnerthu’r ymrwymiad i sicrhau bod budd Morlais yn aros yn yng ngogledd Cymru a bod cynllunio yn digwydd o’r cychwyn i wneud yn fawr o’r cyfleodd.

Trwy ddod ag arbenigwyr o’r sector addysg a datblygu economi ynghyd bwriad y grŵp newydd yw tynnu sylw at y cyfleodd swyddi yn ogystal ag edrych ar y math o sgiliau fydd eu hangen. Bydd hefyd yn fforwm i aelodau drafod y bylchau posib mewn sgiliau lleol ac i weithio gydag ysgolion a darparwyr addysg eraill i gau’r bylchau hynny.

Cyfarwyddwr Morlais, Karen Jones sy’n cadeirio’r grŵp newydd. Mae’n egluro: “Roeddwn i’n falch iawn ein bod ni wedi gallu lansio’r grŵp arbenigol hwn i ganolbwyntio ar faes mor bwysig. Y rheswm roedd Menter Môn yn awyddus i ddatblygu Morlais oedd sicrhau bod y gymuned leol yn elwa, dyma sydd wedi ein gyrru ni o’r cychwyn cyntaf.

“Rwy’n edrych ymlaen at gael cydweithio gyda phartneriaid fel bod ein pobl ifanc wedi eu paratoi gyda’r sgiliau iawn i wneud y mwyaf o’r hyn all Morlais ei gynnig.  Gyda phwyslais rŵan ar adferiad gwyrdd, lleihau carbon a thaclo newid hinsawdd, mae Morlais mewn sefyllfa gref i chwarae rhan bwysig ac i roi gogledd Cymru ar y map o safbwynt ynni adnewyddadwy.”

Mae Aled Jones-Griffith yn Bennaeth ar Goleg Menai, un o’r sefydliadau sy’n rhan o’r grŵp newydd. Dywedodd: “Mae Morlais yn cynnig cyfleoedd go iawn i’n pobl ifanc o ran swyddi a hyfforddiant, ac roeddwn i’n falch bod Coleg Menai yn gallu bod yn rhan o’r grŵp newydd yma. Fel coleg mae gennym gyfleusterau gwych yn ein canolfan STEM yn Llangefni, rydw i yn edrych ymlaen felly at fod yn bartner yn y prosiect fel darparwyr hyfforddiant a phrentisiaethau.”

Yn ogystal â’r grŵp sgiliau a hyfforddiant, roedd grŵp cadwyn cyflenwi yn cyfarfod am y tro cyntaf yr wythnos hon hefyd. Bydd y grŵp hwn yn gweithio gyda busnesau i sicrhau bod cwmnïau lleol yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad Morlais.

Cafodd cais am ganiatâd ar gyfer cynllun ynni llif llanw Morlais ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn 2019, ac mae disgwyl penderfyniad yn hwyrach eleni. Yn ddibynnol ar dderbyn y caniatâd perthnasol y gobaith yw y bydd adeiladu yn dechrau ar y tir yn 2021 ac yn y môr yn 2023.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a hefyd wedi sicrhau cyllid ar gyfer caniatâd a datblygu gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a Chyngor Sir Ynys Môn.