Gweinidog Llywodraeth DU yn ymweld â phrosiectau Bargen Twf Gogledd Cymru

Mewn ymweliad i ddysgu am brosiectau Bargen Twf Gogledd Cymru yn ddiweddar cafodd Is-Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David TC Davies gyfle i gyfarfod â’r tîm yn Morlais. Dyma oedd ei ymweliad gweinidogol cyntaf ers llacio cyfyngiadau Covid.

Mae cynllun ynni morol Morlais yn un o brosiectau cyntaf y Fargen Twf. Nod Morlais yw creu safle ynni adnewyddadwy blaenllaw gan ddatblygu yn raddol dros amser i fonitro a rheoli unrhyw effaith ar fywyd gwyllt a chynefinoedd lleol. Mae’r potensial yno i gynyddu dros amser i gynhyrchu hyd at 240 MW o drydan, digon ar gyfer tua 180,000 o gartrefi.

Wrth siarad am ei ymweliad, dywedodd Mr Davies: “Mae’r prosiectau rydw i wedi eu gweld yn dangos ymrwymiad Llywodraeth y DU i ddod â mwy o fuddsoddiad a chyfleoedd i gymunedau gogledd Cymru.

“Mae 2021 yn mynd i fod yn flwyddyn arwyddocaol wrth i ni geisio adeiladu’n ôl yn well ac yn gryfach o bandemig Covid-19. Mae’n hanfodol ein bod yn parhau i gynnal ein momentwm ar draws y Rhaglen Bargen Dinas a Thwf gyfan, er mwyn creu swyddi newydd ac adfywio economïau lleol.”

Mae Gerallt Llewelyn Jones, yn un o gyfarwyddwyr Morlais. Ychwanegodd: “Roedden ni’n falch o groesawu’r Gweinidog i Ynys Môn ac i gael y cyfle i siarad gydag o am Morlais. Mae hwn yn brosiect all ddod a budd i gymunedau lleol, yr economi a’r hinsawdd trwy gynhyrchu trydan glân, carbon isel.

“Rydyn ni’n falch iawn o fod yn un o brosiectau cyntaf y Fargen Twf ac yn falch hefyd bod Morlais yn gynllun lleol, sy’n cael ei redeg gan fenter gymdeithasol. Mae potensial i greu hyd at 100 o swyddi yn y 10 mlynedd gyntaf, gydag unrhyw elw yn cael ei ail-fuddsoddi yn ôl i mewn i brosiectau cymunedol.”

Y cynlluniau eraill oedd yn rhan o’r ymweliad oedd Hwb Economi Wledig Glynllifon a’r Rhwydwaith Talent Twristiaeth. Mae’r tri phrosiect yn rhan o fuddsoddiad o £1.1biliwn ar gyfer gogledd Cymru, gyda chefnogaeth ariannol o £240m gan Lywodraethau’r DU a Llywodraeth Cymru.