Ymweliad Ysgol Pentraeth

Cartref > Newyddion > Newyddion Diweddaraf > Ymweliad Ysgol Pentraeth

Dydd Gwener Rhagfyr 8fed, 2023

Sylw i ynni carbon isel yn Ysgol Pentraeth yn ystod Wythnos Hinsawdd Cymru

Cafodd disgyblion Ysgol Pentraeth gipolwg ar bwysigrwydd ynni’r llanw wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd yr wythnos hon gydag ymweliad gan dîm Menter Môn Morlais. Fel rhan o Wythnos Hinsawdd Cymru, cafodd Hannah Thomas a Fiona Parry gyfle i dangos i’r plant sut y bydd ynni llanw Morlais yn lleihau carbon i’r dyfodol drwy gynhyrchu trydan glân.

Eglurodd Fiona Parry, swyddog prosiect addysg a hyfforddiant Menter Môn Morlais: “Cawsom groeso cynnes iawn yn Ysgol Pentraeth. Roedden nhw’n awyddus i ddysgu mwy am Morlais a mor frwdfrydig wrth iddynt gymryd rhan yn y gweithgareddau oedden ni wedi eu darparu ar eu cyfer. O roi cynnig ar ein teclyn VR newydd i weld sut mae tyrbin yn gweithio o dan y dŵr ac adeiladu model tyrbin eu hunain – roedd pawb yn awyddus i ddysgu.”

Ychwanegodd Hannah Thomas, swyddog prosiect cyfathrebu: “Mae bob amser yn wych mynd â neges a stori Morlais i ysgolion, ac roedd hyd yn oed yn fwy perthnasol yr wythnos hon wrth i ni nodi Wythnos Hinsawdd Cymru. Mae ynni’r llanw yn rhan allweddol o sut rydym yn cynllunio sicrwydd ynni i’r dyfodol ac yn lleihau ein ôl troed carbon – mae rhannu hyn gyda’r genhedlaeth nesaf mor bwysig gan mai am eu dyfodol nhw rydyn ni’n sôn.”

Nod Wythnos Hinsawdd Cymru yw annog sgwrs genedlaethol ar newid hinsawdd ac mae’n gyfle i rhanddeiliaid drafod sut y gall Cymru chwarae ei rhan wrth fynd i’r afael â’r heriau yn ymwneud â’r hinsawdd. Mae Morlais yn cael ei ystyried wrth galon yr ymdrechion hyn i leihau carbon a chyrraedd targedau sero net.

Gan ddod â phwyslais ymarferol ar ynni cynaliadwy, rhoddodd yr ymweliad drosolwg o realiti newid hinsawdd a rôl ynni adnewyddadwy i’r disgyblion. Roedd y sesiwn yr wythnos hon yn rhan o gyfres o ymweliadau addysgiadol ac yn rhan o ymrwymiad Menter Môn Morlais i gefnogi cymunedau lleol a datblygu ymwybyddiaeth amgylcheddol.

Wedi’i reoli gan y fenter gymdeithasol, Menter Môn, Morlais yw’r safle ynni llanw mwyaf gyda chaniatâd yn y DU. Mae’r gwaith adeiladu ar is-orsaf Morlais ger Ynys Lawd ar Ynys Cybi bron wedi’i gwblhau, ac mae disgwyl i’r tyrbinau cyntaf gael eu gosod yn y môr yn 2026.

Mae’r prosiect wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac mae hefyd wedi sicrhau cyllid gan yr Nuclear Restoration Service (NDA - Awdurdod Datgomisynu Niwclear gynt) a chefnogaeth Cyngor Sir Ynys Môn.

  • Plant yn dysgu amdan hinsawdd

Pob Newyddion